Happy Birthday Elizabeth Kay!

September 15, 2017

It's Elizabeth Kay's birthday, and Radar & Producer Dave surprised her!